ایران پیشنهاد «کمتر در برابر کمتر» و «برجام پلاس» را رد کرد

ایران پیشنهاد «کمتر در برابر کمتر» و «برجام پلاس» را رد کرد