معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان به دیدار عراقچی رفت

معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان به دیدار عراقچی رفت