مجوز استفاده از مازوت از مهرماه امسال؟!

مجوز استفاده از مازوت از مهرماه امسال؟!