پاسخ مبهم جبلی به سوالی درباره بازگشت فردوسی‌پور

پاسخ مبهم جبلی به سوالی درباره بازگشت فردوسی‌پور