سرلشکر سلامی: سپاه برنامه‌های بسیار خوبی برای تولید واکسن دارد

سرلشکر سلامی: سپاه برنامه‌های بسیار خوبی برای تولید واکسن دارد