کنایه‌ی مسجدجامعی به ادعای اخیر سفارت جمهوری آذربایجان

کنایه‌ی مسجدجامعی به ادعای اخیر سفارت جمهوری آذربایجان