آموزش تخصصی تار و سه تار در تهرانپارستعمیر تلویزیون سامسونگبورس + آموزش اصولی= سودفرفورژه

تصاویر بیروت قبل و بعد از انفجار