توافق ۲۷ عضو اتحادیه اروپا برای بهبود سطح دستمزدهای پایین

توافق ۲۷ عضو اتحادیه اروپا برای بهبود سطح دستمزدهای پایین