سیم بکسل الکتروشایلی نماینده خرید و فروش …ازمون پیوست به همسر هلندیباربری یگانه رخش

نخستین اظهارات بایدن درباره ایران پس از پیروزی در انتخابات۲۰۲۰