نامه‌ی نمایندگان اساتید و کارمندان معترض به وضع دانشگاه آزاد به قالیباف

نامه‌ی نمایندگان اساتید و کارمندان معترض به وضع دانشگاه آزاد به قالیباف