درگیری مسلحانه در مرز ایران و افغانستان

درگیری مسلحانه در مرز ایران و افغانستان