خبرگزاری حامی دولت رئیسی: افزایش حقوق به میزان تورم غلط است!

خبرگزاری حامی دولت رئیسی: افزایش حقوق به میزان تورم غلط است!