«دشمن، مزدورانش را با کوکتل‌مولوتوف به میان معترضان اصفهان فرستاد»

«دشمن، مزدورانش را با کوکتل‌مولوتوف به میان معترضان اصفهان فرستاد»