اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اژه‌ای: کسی بر نظام مدیریت عالی می‌کند که تعیین‌ شده از ناحیه پروردگار است