در «دیدار خصوصی» چند روز قبل روحانی و رهبری چه گذشت؟

در «دیدار خصوصی» چند روز قبل روحانی و رهبری چه گذشت؟