واکنش نظام صنفی کشاورزی اصفهان به فراخوان ۱۲ آذر

واکنش نظام صنفی کشاورزی اصفهان به فراخوان ۱۲ آذر