ادعاهای گاندو علیه عراقچی دروغ بود؟

ادعاهای گاندو علیه عراقچی دروغ بود؟