مهرشاد سهیلی؛ فقط یک جوان ساده یا چیزی بیش از اینها؟

مهرشاد سهیلی؛ فقط یک جوان ساده یا چیزی بیش از اینها؟