آقای مخبر! آدرس «مردم» را اشتباه نگیرید / نیت امام هم در فرمان تشکیل بسیج مستضعفان این نبود که یک سازمان نظامی تشکیل شود

آقای مخبر! آدرس «مردم» را اشتباه نگیرید / نیت امام هم در فرمان تشکیل بسیج مستضعفان این نبود که یک سازمان نظامی تشکیل شود