وزیر بهداشت: واکسیناسیون «حماسه ملی» بود!

وزیر بهداشت: واکسیناسیون «حماسه ملی» بود!