توضیح سخنگو و معاون استاندار درباره درگیری در مرز افغانستان

توضیح سخنگو و معاون استاندار درباره درگیری در مرز افغانستان