نیروی کار ماهر-نیمه ماهر جهت کار …تعمیر پرینتر در محلتور کیش قیمت مناسبدستگاه کارتخوان

نامه‌ی محمود عباس به دبیرکل سازمان ملل