باقری: دیشب دیدگاه‌های جمهوری اسلامی را در اختیار طرف مقابل قرار دادیم

باقری: دیشب دیدگاه‌های جمهوری اسلامی را در اختیار طرف مقابل قرار دادیم