تاکید خاتمی: جامعه‌ی ملتهب ما به گفت‌وگو نیاز دارد

تاکید خاتمی: جامعه‌ی ملتهب ما به گفت‌وگو نیاز دارد