نماینده «انقلابی» طرح اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی را خلاف امنیت ملی دانست

نماینده «انقلابی» طرح اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی را خلاف امنیت ملی دانست