طنز | بخشی از صورت مذاکرات باقری‌کنی و طرف‌های برجام

طنز | بخشی از صورت مذاکرات باقری‌کنی و طرف‌های برجام