مکانیک سیار باطریساز سیار تمام …تولید انواع پوشاک و قبول سفارشات …انواع خودکار با کیفیت مناسب خوشنویسیفروش بهترین دستگاه ترمیم ترک شیشه …

«وضعیت مایکل فلپس خیلی وخیم است»