«سیاست ما عین دیانت ما است» یعنی چه؟!

«سیاست ما عین دیانت ما است» یعنی چه؟!