حکم دادگاه بدوی برای ابوالفضل رحیمی شاد

حکم دادگاه بدوی برای ابوالفضل رحیمی شاد