بازداشت شهره موسوی و همسرش به‌خاطر کینگ مانی و بادران؟

بازداشت شهره موسوی و همسرش به‌خاطر کینگ مانی و بادران؟