توضیحات وکیل یکی از متهمان پرونده موسوم به دادخوهان سلامت

توضیحات وکیل یکی از متهمان پرونده موسوم به دادخوهان سلامت