«ابن سینا را از آسمان‌ها پایین آوردم»

«ابن سینا را از آسمان‌ها پایین آوردم»