آغاز غنی‌سازی 20 درصدی در فردو با سانتریفیوژهای پیشرفته

آغاز غنی‌سازی 20 درصدی در فردو با سانتریفیوژهای پیشرفته