ایران با خانواده قربانیان انفجار معدن در روسیه ابراز همدردی کرد

ایران با خانواده قربانیان انفجار معدن در روسیه ابراز همدردی کرد