اسکالپ در کرج (تتوی موی سر) البرز …کاشت مو طبیعیسیم بکسلمزایای قالب سقفی وافل یک و دوطرفه …

فکری 10 میلیون تومان جریمه و از بازی با پیکان محروم شد