مجلس امروز غایب غیرموجه نداشت

مجلس امروز غایب غیرموجه نداشت