فیلم/پای قائدی به گلزنی باز شد؛ سجده شکر مهاجم ایرانی پس از گلزنی