سقوط تیم ملی فوتبال ساحلی از رتبه دوم به چهاردهم رنکینگ جهانی

سقوط تیم ملی فوتبال ساحلی از رتبه دوم به چهاردهم رنکینگ جهانی