سازنده وطراح تمامی خطوط تزریق فوممدرس و مترجم زبان پرتغالیکامپیوتر i5-2400دستگاه فن کویل - شرکت آسا تهویه