پرسپولیس انجام تبلیغات محیطی در بازی های خانگی را در اختیار گرفت

پرسپولیس انجام تبلیغات محیطی در بازی های خانگی را در اختیار گرفت