ترتیل صفحه 246 قرآن/ گذشت یعقوب+فیلم، متن و مفاهیم