اعتبارنامه رئیس‌جمهور منتخب از سوی اعضای شورای نگهبان امضاء شد