واردات شصت و هشتمین محموله واکسن کرونا/ یک میلیون دز واکسن واردکشور شد