سوپرلیگ دانمارک| نیمکت نشینی عزت اللهی در دیدار وایله مقابل سیلکبورگ