اخبار مهم بانک مرکزیدلارخودروبودجه ۹۹وزارت نفتسازمان برنامه و بودجهارزایران خودروهمراه اولآلمان