غیبت سرمربی پیکان در نشست خبری بازی با نفت آبادان

غیبت سرمربی پیکان در نشست خبری بازی با نفت آبادان