کاشت درخت در دانشگاه امام صادق(ع) برای گرامیداشت ۶ اسیر خبرساز فلسطینی