کشتی زیر 23 سال جهان – صربستان| برنامه مسابقات مشخص شد
به گزارش خبرگزاری فارس، مساباقت کشتی زیر 23 سال جهان روزهای 10 تا 16 آبان ماه در شهر بلگراد صربستان برگزار می شود. برنامه این مسابقات به شرح زیر است: یکشنبه 9 آبان ماه: ساعت 17 تا 18 وزن کشی تمامی اوزان فرنگی دوشنبه 10 آبان ماه: ساعت 10:30 تا 15 مسابقات مقدماتی اوزان 55، 63، 77، 87، 130 کیلوگرم کشتی فرنگی ساعت 18 تا 19:30: نیمه نهایی اوزان 55، 63، 77، 87، 130 کیلوگرم کشتی فرنگی سه شنبه 11 آبان ماه: ساعت 10:30 تا 15: مسابقات مقدماتی اوزان 60، 67، 72، 82 و 97 کیلوگرم فرنگی و شانس مجدد پنج وزن نخست ساعت 16:45 تا 17:45: مسابقات نیمه نهایی اوزان 60، 67، 72، 82 و 97 کیلوگرم فرنگی ساعت 18 تا 20:30: رده بندی و فینال اوزان 55، 63، 77، 87، 130 کیلوگرم کشتی فرنگی چهارشنبه 12 آبان ماه: ساعت 10:30 تا 14: مسابقات شانس مجدد پنج وزن دوم کشتی فرنگی ساعت 18 تا 20:30: رده بندی و فینال اوزان 60، 67، 72، 82 و 97 کیلوگرم فرنگی پنج شنبه 13 آبان ماه: ساعت 14 تا 15: وزن کشی تممی اوزان آزاد جمعه 14 آبان ماه: ساعت 10:30 تا 15: مسابقات مقدماتی اوزان 57، 65، 70، 79 و 97 کیلوگرم کشتی آزاد ساعت 16:45 تا 17:45: مسابقات نیمه نهایی اوزان 57، 65، 70، 79 و 97 کیلوگرم کشتی آزاد شنبه 15 آبان ماه: ساعت 10:30 تا 15: مسابقات مقدماتی اوزان 61، 74، 86، 92 و 125 کیلوگرم کشتی آزاد و شانس مجدد پنج وزن اول آزاد ساعت 16:45 تا 17:45: مسابقات نیمه نهایی اوزان 57، 65، 70، 79 و 97 کیلوگرم کشتی آزاد ساعت 18 تا 20:30: رده بندی و فینال اوزان 57، 65، 70، 79 و 97 کیلوگرم کشتی آزاد یکشنبه 16 آبان ماه: ساعت 16 تا 17:45: مسابقات شانس مجدد پنج وزن دوم آزاد ساعت 18 تا 20:30: رده بندی و فینال اوزان 61، 74، 86، 92 و 125 کیلوگرم کشتی آزاد انتهای پیام/