ذوالقدر: افزایش قیمت بنزین با توجه به شرایط اقتصادی جامعه کار صحیحی نیست