برگزاری جلسه آموزشی بین مجلس و شورای نگهبان درخصوص لایحه بودجه